REGULAMENTUL CONCURSULUI "ADUNA-TI PRIETENII DE SARBATORI"

Organizatorul concursului Organizatorul este SC Gazeta Online S.R.L. societate ce deţine site-ul www.gsp.ro, cu sediul în Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, clădirea Astoria, etaj 2, sector 1, Bucuresti, persoană juridică română avînd CIF RO 15637258 şi număr de ordine J40/10575/2003 la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, cont RO17BRDE450SV01049264500, deschis la BRD-GSG SMCC, reprezentată prin Catalin Tolontan în calitate de Administrator

Locul si durata concursului Concursul se desfasoara in pe www.gsp.ro in sectiunea sarbatori.gsp.ro in perioada 6 decembrie 2010 – 7 ianuarie 2011. Concursul se adreseaza exclusiv persoanelor fizice cu domiciliul pe teritoriul Romaniei.

Mecanism de concurs

Crează-ţi pagina personală pe gsp.ro, secţiunea sarbatori.gsp.ro. Încarcă pozele personale în care apari alături de prieteni, de sărbători. Poţi încărca maximum 4 poze (pe care le poţi schimba de cîte ori vrei pe parcursul jocului). Important este ca tu să apari în imagini şi cît mai mulţi prieteni să intre si să-ţi voteze pagina. Adună zilnic cît mai multe voturi pentru pagina ta. Zilnic, utilizatorul cu cele mai multe voturi în pagina personală va primi un premiu de 100 de lei. Tot zilnic, pentru fiecare 10 voturi pe pagina personala, utilizatorul va primi o ŞANSĂ pentru extragerea finala.. Strînge cît mai multe ŞANSE pentru extragerea finală, iar pe 7 ianuarie 2011 poţi să fi cîştigătorul premiului de 15.000 lei. Dovedeşte că ai prieteni şi adu-i pe aceştia la tine de Sărbători!

Pasul 1 – Inregistreaza-te in joc

Pasul 2 – Încarcă pozele tale cu prieteni După ce te-ai înregistrat în joc trebuie să încarci în pagina ta personală pozele care îţi amintesc de Sărbătorile de iarnă. Poze în care te afli împreună cu prietenii, la masă, la petrecere, la munte, la schi, oriunde te-ai simţit bine de Sărbători alături de familie sau prieteni. Poţi încărca maximum 4 poze, pe care le poţi schimba de cite ori vrei. Nu vor intra in concurs pozele care nu au legatura cu subiectul acestui concurs, pozele care au conţinut denigrator, jignitor, rasist sau aduc deservicii unor persoane sau instituţii. Userul raspunde pentru continutul pozei si trebuie sa aiba drept de autor asupra acesteia. Userul trebuie sa detina dreptul de a utiliza imaginea persoanelor din cadrul fotografiilor in conditiile prezentului regulament.

Pasul 3 – Cum îţi aduci prietenii în pagina personală Trimite link-ul paginii tale către toţi prietenii şi invită-i să vină la tine în vizită. Misiunea ta este să strîngi zilnic un număr cît mai mare de voturi de la prieteni pe pagina ta personală. Fiecare vot primit va conta pentru tine, atît pentru premiul zilnic de 100 de lei, cît şi pentru premiul final de 15.000 de lei. Foloseşte butoanele de Facebook, Hi5, YahooMessenger, sau e-mail pentru a trimite invitaţii prietenilor.
Cheamă-ţi prietenii în joc sau roaga-i sa te viziteze.

Pasul 4 – Cum cîştigi premiile zilnice Cheamă cît mai mulţi prieteni să-ţi voteze pagina cu poze. Dacă ai prieteni şi mai ales dacă pozele tale sînt interesante, aceştia vor veni să te viziteze şi te vor vota. Concurentul cu cele mai multe voturi valide primite într-o zi va fi desemnat automat cîştigătorul premiului de 100 de lei aferent zilei respective.

Pasul 5 – Cum cîştigi premiul final Premiul final se va acorda prin tragere la sorţi, extragerea urmînd să se facă din numărul total de ŞANSE strînse de fiecare participant. Astfel, pentru fiecare 10 voturi obtinute pe pagina personală pe parcursul unei zile concurentul primeşte o ŞANSĂ (ex: pentru 10 prieteni care ti-au votat pagina într-o zi primeşti o SANSA la extragerea finală, pentru 20 voturi pe zi, primeşti două ŞANSE). Fiecare şansă punctează independent la extragerea finală. Dacă, pe tot parcursul jocului un concurent care strînge zilnic un număr de cel puţin 10 voturi primeşte 32 de şanse (una pe zi) pentru extragerea finală.

Pasul 6 - Premii

Premiul zilnic* 100 lei
Premiul final** 15.000 lei

Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 18.200 lei.

*Premiul zilnic de 100 de lei se acordă utilizatorului care a înregistrat cele mai multe voturi într-o singură zi. Numele cîştigătorului va fi publicat pe site-ul sarbatori.gsp.ro
** Premiul final se acordă prin tragere la sorţi. Vor intra la tragerea la sorţi toate SANSELE strinse de utilizatori.

Pasul 7 – Extragerea cîştigătorului final

Extragerea pentru premiul final de 15.000 de lei se va face electronic din întraga bază de ŞANSE strînse de toţi utilizatorii pe parcursul jocului. Extragerea se va face utilizînd funcţia random.

Extragerea cistigatorilor se va face conform prezentului regulament in prezenta unei comisii formata din: reprezentant Organizator şi notar public.

Numele cîştigătorului va fi anunţat pe data de 7 ianuarie 2011, pe www.gsp.ro si pe sarbatori.gsp.ro

Pasul 8 - Intrarea in posesia premiului

Intrarea in posesia premiilor se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament. In caz contrar, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula cistigul. Intrarea in poseia premiilor se va face in maximum 60 de zile lucratoare de la data cistigului. Confidenţialitatea datelor şi drepturile de imagine Organizatorul garantează drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, prin înregistrarea notificării avînd ca scop reclamă, marketing şi publicitate în registrul de evidenţă a datelor cu caracter personal sub numărul 5094. Prin participarea la concurs cîştigătorii îşi dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, vîrsta, telefon, oraş reşedinţă, adresa, cont bancar). Prin participarea la concurs cîştigătorii îşi dau acordul expres ca numele, prenumele şi localitatea acestora să fie făcute publice şi folosite de către organizator în scopuri publicitare pe suport audio, video şi print. Informaţiile furnizate de către participanţii-cîştigători vor fi folosite de către organizator pentru validarea, acordarea premiilor şi în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate. Refuzul cîştigătorilor de a furniza datele personale pentru validarea şi acordarea cîştigurilor determină neacordarea cîştigurilor.

Organizatorul se obligă să nu difuzeze datele cu caracter personal către terţi, cu excepţia societăţilor implicate în derularea loteriei publicitare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de corespondenta: SC Gazeta Online SRL, strada Dionisie Lupu nr.64-66, clădirea Astoria, etaj 2, sector 1, Bucureşti. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Operatorul este obligat să comunice un răspuns persoanei vizate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de acces la date
  - Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului, cel puţin o dată pe an, de a obţine de la organizator confirmarea dacă datele sînt prelucrate sau nu, informaţii referitoare la scopul prelucrării.

Dreptul de intervenţie asupra datelor
- Orice persoană vizată are dreptul, la cerere şi în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, ştergerea, transformarea informaţiilor în date anonime, notificarea către terţi cărora le-au fost dezvăluite datele.

Dreptul de opoziţie
- Orice persoană vizată are dreptul, la cerere şi în mod gratuit, de a se opune din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele ce o vizează să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing şi publicitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoană vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională,  credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod semnificativ,  dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări care întruneşte condiţiile prevăzute la pct.1.

Dreptul de a se adresa justiţiei
- Orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal,  se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

Impozitul pe venitul obţinut
Organizatorul îşi asumă răspunderea plăţii impozitelor pe venitul obţinut ca urmare a cîştigării premiilor concursului conform Codului Fiscal al Rom`niei în vigoare. Impozitul va fi reţinut din cîştig (valabil numai pentru premiile ce depăşesc suma de 600 lei). În cazul cîştigurilor în bunuri, valorile sînt nete (adică din valoarea brută a cîştigului, organizatorul reţine cîştigătorului impozitul aferent), bunul în posesia căruia intră reprezentînd cîştigul după impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi reţinut de către societate şi va fi virat la bugetul de stat în termenul legal. Cîştigătorii premiilor în bunuri sînt beneficiarii cîştigului plus impozitul aferent. Impozitul va fi achitat de către organizator. Premiile vor fi ridicate de la sediul organizatorului sau, după caz, vor fi trimise prin poştă, pe adresa de domiciliu din actul de identitate al cîştigătorului.

Dreptul de participare
La acest concurs poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul stabil în Rom`nia. Prin participarea la concurs, participanţii acceptă şi se supun prevederilor prezentului Regulament de Concurs.
Angajaţii S.C. Gazeta Online S.R.L, rudele de gradul I ale acestora, precum şi firmele colaboratoare implicate în derularea concursului nu au drept de participare în concurs.
În cazul în care cîştigătorul nu deţine dreptul legal de a avea CI/BI (nu a împlinit vîrsta de 14 ani), acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului, dar numai cu acordul scris şi pe baza datelor de identitate ale părinţilor sau ale tutorelui legal.

Forţa majorăForţa majoră se defineşte în înţelesul prezentului regulament prin calamităţi naturale, cutremure, război, inundaţii, greve generale, etc.
Loteria publicitară va fi întreruptă în caz de forţă majoră, prin decizia organizatorului, dar nu înainte de a anunţa participanţii.

Alte prevederi Urmatoarele actiuni vor fi considerate incercare de frauda si vor duce la anularea in totalitate sau partial a voturilor inregistrate de un utilizator:

Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment, în derularea promoţiei, urmînd ca aceste modificări să facă obiectul unui act adiţional la regulament şi să fie publicate pe sarbatori.gsp.ro si gsp.ro.
Regulamentul de desfăşurare a concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului şi se va afla pe sarbatori.gsp.ro si pe gsp.ro. Eventualele reclamaţii legate de concurs vor fi făcute în scris la punctul de lucru al organizatorului SC Gazeta Online S.R.L., cu sediul în strada Dionisie Lupu nr.64-66, clădirea Astoria, etaj 2, sector 1, Bucureşti, pînă la sfîrşitul concursului. Reclamaţiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare.
Detalii despre concurs pe sarbatori.gsp.ro şi gsp.ro sau la telefon 021/406.65.21

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul organizatorului.